Hoạt động công tác Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đoàn viên, công đoàn, chi đoàn (quần chúng) thuộc Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ
[ Cập nhật vào ngày (04/06/2021) ]

Ngày 02 và ngày 03/6/2021, tại hội trường Bệnh viện Quân Dân y, Đảng bộ Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho quần chúng thuộc Bệnh viện. Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


          Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, Hội nghị được tổ chức 02 đợt, mỗi đợt dưới 20 quần chúng tham dự, đồng thời bố trí chỗ ngồi cách nhau là 2m và đeo khẩu trang để đảm bảo công tác phòng, chống dịch nghiêm túc, hiệu quả.

          Tại Hội nghị, các quần chúng được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hải – Đảng ủy viên - Đảng bộ Bệnh viện truyền đạt nội dung các chuyên đề Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tóm tắt các văn kiện trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 – 2030) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025). Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược…; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới. Đây là những nội dung cốt lõi trong các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết, các quần chúng tiến hành viết thu hoạch về một trong những vấn đề cơ bản, vấn đề mới được nêu trong các chuyên đề, gắn với liên hệ thực tiễn tình hình ở địa phương, đơn vị; đồng thời, nêu kiến nghị, đề xuất những giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

          Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề Nghị quyết Đại hội XIII giúp quần chúng nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội. Qua đó, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nêu cao quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Bệnh viện, nhằm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra./.
Phạm Thu Hương
Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO